นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY POLICY)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY POLICY)


บริษัท พีเอ็นเอ เทค โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) รวมถึงกลุ่มบริษัท (ตามที่ได้ให้คำนิยามไว้ข้างล่าง) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินงานและแสดงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท ในทุกช่องทางการขาย กรรมการและพนักงานของบริษัทคู่ค้าและคู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา รวมไปถึงบุคลากรของบริษัท ผู้มาติดต่อกับบริษัท รวมถึงผู้เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวนโยบายนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายภายนอกบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และเพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้การทำธุรกรรมกับบริษัทและกลุ่มบริษัทมีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยทุจริต หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด


บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งท่านได้ให้ไว้กับบริษัทโดยทางตรงหรือเกิดจากการใช้บริการหรือการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะดำเนินการให้ได้มาด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรม และเหมาะสม และการจัดเก็บเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงผลกระทบของการไม่ให้ข้อมูล และบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บรวบรวมนั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน บริษัทจะดำเนินการให้ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บรวบรวมนั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ ซึ่งบริษัทจะได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนการซื้อสินค้า ใช้บริการ ติดต่อสื่อสาร หรือเข้าทำสัญญาในแต่ละเรื่อง และหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ทางบริษัทขอจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อเพื่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาหากลูกค้าต้องการให้ ลบ แก้ไข ข้อมูลลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ เบอร์ 076-412345

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้